ЧЛЕНСТВО/BANK DETAILS


Those who wish to become official members of the ESDA, can add a request to the Guide and a carding list with a minimum of 7 competitors. Annual membership fee/file: EURO 30 per performer. An individual competitor, outside of school or in a club, with less than 7 competitors, can become a member by paying an annual membership fee of EURO 70/card file - TOTAL /2 to 3 participants - a total of EURO 70/. License /one time per age group/- 30 EURO. License is renewed every three years and/or when changing age group; 5-8 years; 9-11 years; 12-15 years; 16-19 years; 20-23 years etc. For International categorization /only for the competitors at the ESDA/ + 10 euros per year. Discounts on entry fees are available from a second race!

Устав БФСТД
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦОВИ ДИСЦИПЛИНИ”- БФСТД. BULGARIAN FEDERATION OF SPORT DANCЕ DISCIPLINES” – BFSDD. Това е доброволна организация с общественополезна дейност от представители на нацията за разпространение и взаимовръзка сред населението на всички направления в спорта, изкуствата, науката, културата, религията и социалната практика. Организацията извършва общественополезна дейност в следните области: – Развитие и утвърждаване на спортните танцови дисциплини, културните и духовни ценности у детската личност, гражданското общество, образованието. – Социална интеграция без оглед на възраст, категория, етнос, религия. – Защита на човешките права. – Опазване на околната среда. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ СА:Организиране и провеждане на фестивали, турнири, шампионати и конкурси на национално и международно ниво в сферата на изкуството и спорта. Организиране и провеждане на образователни и квалификационни форми на обучение, специализация, квалификация и преквалификация на населението. Езикова, икономическа, трудово – правна, здравна, екологична, духовна, гражданска и обща подготовка на населението от всички възрасти, социални и религиозни групи. Осъществяване на PR, рекламна, проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и други дейности.

БАНКОВИ ДАННИ / BANK DETAILS

Bank details:
BFSDD „ЕRА-3000”,
Adress: Bulgaria, Plovdiv 4000, „Ivan Vazov“56
NI: 160102683,
Bank DSK,
Bank adress: Plovdiv 4000, „Hristo G. Danov“ 6
SWIFT: STSABGSF
BIC: STSABGSF
IBAN: BG44STSA93000019145837
Person: Kremena Antonova
object: name of competition + name of participant / school основание: име на мероприятието + име на участника/колектива


BANK DETAILS IN EURO

BFSDD „ЕRА-3000”,
Adress: Bulgaria, Plovdiv 4000, „Ivan Vazov“56

NI: 160102683,
Bank account: FIBANK
Sofia 1797, bul. "Dragan Tsankov" №37
BIC/SWIFT: FINVBGSF
IBAN: BG75FINV91502016596475
Kremena Atanasova Antonova
object: name of competition + name of participant / school
основание: име на мероприятието + име на участника/колектива

ЧЛЕНСТВО
*** Желаещи да станат официални членове на БФСТД, могат да подадат заявка до Ръководството и списък за картотекиране с минимум 7 състезателя. Годишен членски внос/картотека: 30 лева на изпълнител. Индивидуален състезател, извън школа или в клуб, с по-малко от 7 състезателя, може да стане член, като заплаща по 70 лева годишен членски внос/картотека – ОБЩО /2 до 3 участника – общо 70 лв/. Лиценз /еднократно за възрастова група/- 30 лева. Лиценз се подновява на всеки три години и/или при смяна на възрастова група; 5-8 г; 9-11 г; 12-15 г; 16-19 г; 20-23 г. и т.н. За Международна категоризация /само за националите състезатели към БФСТД/ + 10 евро на година.Отстъпки от такси за участие се ползват от второ състезание! *** Членството не е задължително за участие във фестивалите, организирани в България от БФСТД. Колектив – победител има право да откаже квота за международен турнир до 2 дни след приключване на съcтезателния конкурс в България. Негово място заема следващия танц в класацията. ВАЖНО: КОЛЕКТИВИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА БФСТД НЯМАТ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ЗАБРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДРУГИ ТАНЦОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ! Бонуси: 1. Отстъпки в такси-участия на оповестени мероприятия, организирани от БФСТД 2. Право да бъдете канени като клуб на тренировъчните лагер-сборове на преференциални цени. 3. Право да бъдат включвани даровити деца и младежи от Вашия клуб в Националния/Федеративен/ отбор на БФСТД /основен, сборен и разширен състав/ 4. Право да се борите за стипендии на Федерацията, както индивидуални, така и колективни.
От тук можете да свалите бланки за членство в БФСТД:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
КАРТОТЕКА КАРТОТЕКА
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ /попълва се от всеки родител на непълнолетно лице-може да се попълва електронно в .pdf/
ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ /попълва се за всеки кандидат-член - може да се попълва електронно в .pdf/
Точки от класиране и вписване в Състезателните книжки:
Национални първенства:
Групови:
1 м = 20 т.
2 м = 15 т.
3 м = 10 т.
4 м = 8 т.
5 м = 6 т.
6 м = 4 т.
7 м = 2 т.
8 м = 1 т.
Индивидуални:
1 м = 12 т.
2 м = 10 т.
3 м = 7 т.
4 м = 5 т.
5 м = 3 т.
6 м = 1 т
Международни турнири:
Групови:
1 м = 25 т.
2 м = 21 т.
3 м = 17 т.
4 м = 12 т.
5 м = 8 т.
6 м = 6 т.
7 м = 4 т.
8 м = 2 т.
Индивидуални:
1 м = 17 т.
2 м = 14 т.
3 м = 11 т.
4 м = 9 т.
5 м = 7 т.
6 м = 5 т
7 м = 3 т.
8 м = 1 т.
Европейски шампионат:
Групови:
1 м = 30 т.
2 м = 25 т.
3 м = 20 т.
4 м = 15 т.
5 м = 10 т.
6 м = 8 т.
7 м = 6 т.
8 м = 4 т.
Индивидуални:
1 м = 20 т.
2 м = 17 т.
3 м = 14 т.
4 м = 10 т.
5 м = 8 т.
6 м = 6 т
7 м = 4 т.
8 м = 2 т.
Световни шампионати:
Групови:
1 м = 40 т.
2 м = 33 т.
3 м = 25 т.
4 м = 20 т.
5 м = 17 т.
6 м = 14 т.
7 м = 11 т.
8 м = 8 т.
9 м = 5 т.
10 м = 2 т.
Индивидуални:
1 м = 30 т.
2 м = 25 т.
3 м = 20 т.
4 м = 15 т.
5 м = 10 т.
6 м = 8 т
7 м = 6 т.
8 м = 4 т.
9 м = 2 т.
10 м = 1 т.
page-image page-image